Terug naar overzicht

Doneer nu voor LHBTI personen in Oekraïne!

[ENGLISH BELOW]

COC Nederland start op 1 maart een crowdfundingsactie voor LHBTI personen in Oekraïne. Je kunt de actie HIER steunen met een Tikkie. Wij zorgen dat je volledige donatie terecht komt bij onze collega-organisaties in Oekraïne. Alvast bedankt voor je gulle gift!

De Oekraïense bevolking lijdt zwaar onder de gevolgen van de Russische inval in het land. Voor kwetsbare groepen zoals LHBTI-personen levert de oorlog specifieke problemen op. Bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen rekenen op onderdak of steun van familie en omdat president Poetin heeft laten doorschemeren het specifiek gemunt te hebben op progressieve krachten zoals de LHBTI-beweging.

Onze Oekraïense collega’s doen een noodkreet: ze vragen Nederland om hulp. Daarom startten wij een crowdfundingactie voor LHBTI-personen, in aanvulling op de andere belangrijke steuninitiatieven voor Oekraïne.

Onze Oekraïense collega’s hebben het meeste behoefte aan geld. Daarmee kunnen ze ter plekke zorgen voor huisvesting voor mensen die moeten vluchten, voor voedsel, medicijnen, dekens, matrassen, hiv-medicatie en psychologische hulp. Ook is er behoefte aan steun voor mensen die bijzonder gevaar lopen en Oekraïne moeten ontvluchten naar LHBTI-vriendelijke landen. 

Je kunt NU doneren door HIER een Tikkie te sturen of door de QR code onderaan dit bericht te scannen. Je bepaalt zelf de hoogte van het bedrag. We hopen op gulle giften voor onze Oekraïense collega’s. Wij zorgen er voor dat je volledige gift direct terecht komt bij onze collega-organisaties in Oekraïne. Namens de Oekraïense beweging: hartelijk bedankt voor jullie royale steun!

Maak je liever een bedrag over via je bankrekening? Dat kan natuurlijk ook! Maak je bijdrage dan over naar rekeningnummer NL84 ABNA 05188 61 457 t.n.v. COC Nederland onder vermelding van ‘Crowdfunding Oekraïne‘.

We zullen jullie de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte houden. Houd daarvoor vooral onze sociale kanalen in de gaten via: Instagram, Facebook, of Twitter.

Update 9 maart: Danzij jullie gulle donaties hebben we in de eerste week de eerste twintig LHBTI’ers kunnen helpen met onderkomen en basisbehoeften. Tevens hebben onze collega’s in Oekraïne op 8 en 9 maart acht mensen kunnen helpen aan vervoermiddel naar een veilige plek. Wij blijven ondertussen in nauw contact met onze collega’s in Oekraïne om de volledige donatie op de plekken te krijgen waar dat op dit moment het meest nodig is.

Update 16 maart: Bedankt voor al jullie gulle donaties! Twee weken nadat we startten met onze crowdfundingactie voor Oekraïne hebben we dertigduizend euro aan donaties opgehaald. We blijven in nauw contact met onze collega-organisaties in Oekraïne. Zij identificeerden de meest dringende behoeftes op dit moment.

LHBTI-mensen in Oekraïne zijn nu erg kwetsbaar. Mensen hebben moeite om een ​​veilige plek te vinden, omdat ze vaak worden afgewezen. Er is een tekort aan medicijnen, beperkte toegang tot medische hulp en een constant tekort aan voedsel en andere spullen in de opvangcentra. Om hun steun te kunnen maximaliseren, hebben onze partnerorganisaties momenteel voornamelijk hulp nodig om de leden van de gemeenschap en activisten te evacueren naar veiligere delen van Oekraïne; hen te helpen met het vinden van huisvesting of onderdak; hen in hun basisbehoeften te voorzien; en hen humanitaire hulp en online therapie aan te bieden.

Blijf vooral doneren en het bericht delen. We zorgen ervoor dat de donaties rechtstreeks worden gestuurd naar onze hardwerkende partnerorganisaties die de LHBTI-gemeenschap in Oekraïne ondersteunen. Nogmaals bedankt.

Update 23 maart: een vijfde van de totale donaties is vandaag overgemaakt naar een van onze collega-organisaties in Oekraïne; voor voedsel en medicatie. Dusver hebben zij al meer dan 200 mensen geholpen. Het geld wordt verder ingezet om de rest van de wachtende mensen te helpen, en voor het vervoeren van mensen naar veilige gebieden zoals Odesa in Oekraïne, of naar Moldavië of Roemenië.

Verder staan de donaties LHBTI organisaties in Zhytomyr bij in humanitaire hulp voor 60+ LHBTI-personen. Dit gaat om voedsel; hygiëne artikelen; het leveren van voedsel in moeilijk te bereiken gebieden; medicijnen; hulp bij noodevacuatie (benzine, huisvesting, transport); en slaap- en huishoudelijke artikelen.


Scan deze QR code voor een Tikkie:


Donate now for LGBTI people in Ukraine!

COC Nederland started a crowdfunding campaign for LGBTI people in Ukraine on March 1st. You can support the action HERE with a Tikkie. We ensure that your entire donation ends up with our colleague organizations in Ukraine. Thank you in advance for your generous gift!

The Ukrainian population is suffering the consequences of the Russian invasion of the country. The war poses specific problems for vulnerable groups such as LGBTI people. For example, because they cannot count on shelter or support from family and because President Putin has hinted that he is specifically targeting progressive forces such as the LGBTI movement.

Our Ukrainian colleagues make a cry for help: they ask the Netherlands for help. That is why we started a crowdfunding campaign for LGBTI people, in addition to the other important support initiatives for Ukraine.

Our Ukrainian colleagues are most in need of money. With this they can provide accommodation on site for people who have to flee, for food, medicines, blankets, mattresses, HIV medication and psychological help. There is also a need for support for people who are at particular risk and who have to flee Ukraine to LGBTI-friendly countries.

You can donate NOW by sending a Tikkie HERE or by scanning the QR code above. You determine the amount yourself. We hope for generous gifts for our Ukrainian colleagues. We will make sure that your entire gift ends up directly with our partner organizations in Ukraine. On behalf of the Ukrainian movement: thank you very much for your generous support!

Would you rather transfer an amount via your bank account? That is of course also possible! Then transfer your contribution to account number NL84 ABNA 05188 61 457 in the name of COC Nederland with reference to ‘Crowdfunding Ukraine’. We will keep you informed as best as possible in the near future. Please keep an eye on our social channels via: Instagram, Facebook, or Twitter.

Update March 9: Thanks to your generous donations, we were able to help the first twenty LGBTI people with accommodation and basic needs in the first week. On the 8th and 9th of March, our colleagues in Ukraine were also able to help eight people with a means of transport to a safe place. In the meantime, we remain in close contact with our colleagues in Ukraine to get the full donation to the places where it is most needed at the moment.

Update March 16: Thank you for all your generous donations! Two weeks after we started our crowdfunding for Ukraine, we’ve raised thirty thousand euros in donations. We’ve kept in close contact with our colleague organisations in Ukraine and identified the most pressing needs they have at the moment.

LGBTI people in Ukraine are very vulnerable. People struggle to find safe accommodation as they often get rejected. There is a shortage of medication, limited access to medical assistance, and a constant shortage of food and other items in the shelters. To be able to maximize their support, our partner organizations are currently most in need of support to evacuate the community members and activists to more safe parts of Ukraine, help them to find housing or shelter, cover their basic needs, and provide humanitarian assistance and online counseling for community members.

Keep donating royally, we will ensure it will directly go there to cover the needs of our partner organizations working hard to provide support to the LGBTI community, as identified above. Thanks again.

Update March 23: one-fifth of the total donations has today been transferred to one of our colleague organizations in Ukraine; for food and medication. So far they have helped more than 200 people. The money will continue to be used to help other people waiting, and to transport people to safe areas such as Odesa in Ukraine, or to Moldova or Romania.

Furthermore, the donations assisted LGBTI organizations in Zhytomyr in humanitarian aid for 60+ LGBTI persons. Specifically for food; hygiene articles; delivering food in hard-to-reach areas; medicine; emergency evacuation assistance (gasoline, housing, transport); and sleeping and household items.