Volver a la vista general

Amplia respuesta al informe provisional sobre la emancipación de los homosexuales

De brede reactie wordt dinsdag 12 oktober aangeboden aan de staatssecretaris en de voorzitter van de Kamercommissie VWS. Dinsdag 12 oktober, 16.00 uur, behandelt de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tussenrapportage Homo-emancipatie van staatssecretaris Ross, de coördinerend bewindspersoon homo-emanicpatiebeleid.

Een Roze Suikespin

Voorafgaande daaraan krijgen Stef Blok, de voorzitter van de Kamercommissie VWS, en waarschijnlijk ook staatssecretaris Ross, om 13.00 uur, in de Tweede Kamer een petitie aangeboden van het Platform Seksuele Diversiteit. In dit platform zit een breed scala van homo/lesbische organisatie die onder de titel Een Roze Suikerspin hun gezamenlijke visie geven op de tussenrapportage van de staatssecretaris.

Effecten rijksbeleid nog te gering

De maatschappij loopt nog steeds met een te grote boog om homoseksualiteit en homo-beleid De effecten van het rijksbeleid zijn daardoor gering.. Het platform is van oordeel dat er de afgelopen jaren veel onderzoek is gedaan en hier en daar goede informatie en voorlichting is ontwikkeld, maar dat het daarom onacceptabel is dat de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de situatie nu afwentelt op het maatschappe-lijk middenveld. De overheid dient daarin zelf een stimulerende en bepalende rol te blijven spelen.

Maatschappelijke resultaten

Het beleid is te veel gericht op ‘output’ (projecten en producten) en te weinig op ‘outcomes’(resultaten als het gaat om bevordering van emancipatie en sociale acceptatie). Om die ‘outcomes’ te bereiken dient de rijksover-heid lokale overheden en maatschappelijke organisaties te stimuleren vraaggestuurd beleid te ontwikkelen in samenwerking met homo/lesbische organisaties. Het platform is daarom van mening dat de afbouw van subsi-dies aan homo/lesbische zelforganisaties op korte termijn ook afbreuk doet aan de kwaliteit van de opvang, de maatschappelijke participatie, collectieve belangenbehartiging en het mede zichtbaar maken van homoseksuali-teit in de samenleving.

Actiepunten voor de komende jaren

In een reeks van 38 concrete punten op een breed scala van beleidsterreinen geeft het platform aan welke acties in de komende jaren voorrang dienen te krijgen. Wat is het gewenste maatschappelijke effect van het beleid, waarom blijft dit effect achter bij het nu gevoerde beleid, wat moet er gebeuren, wie moet wat doen en wat is de rol van de overheid, zijn de vragen die daarbij uitgewerkt worden. De onderwerpen die aan de orde komen zijn onder anderen: wet- en regelgeving, gezondheidszorg, welzijn, cultuur, jeugdbeleid, sport, internationaal beleid, onderwijs, arbeid, politie en defensie.