Volver a la vista general

Presentación del libro de bolsillo Homosexualidad y discapacidad

Oferta

‘Iedereen heeft wat, wat heb jij?’, wordt op vrijdag 3 december 2004, de Internationale Dag van de Gehandicapten, gepresenteerd in De Paraplu – cursuscentrum en ontmoetingsplek voor mensen met een beperking – Van Bijnkershoeklaan 10 te Utrecht. Aanvang 14.00 uur.

Europees Jaar

COC Nederland is in 2003, het Europees Jaar voor Mensen met een Handicap, gestart met een project gericht op het zichtbaar maken van de groep van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, het in kaart brengen van hun wensen en behoeften, het bevorderen van de bewustwording rond de belangen en noden van deze groep en het bespreekbaar maken van het thema homoseksualiteit en beperking. Doelen daarbij zijn het verhogen van de acceptatie van homoseksualiteit bij familieleden en hulpverleners en het bevorderen van de integratie van homoseksuelen met een beperking. Ook binnen de homo/lesbische gemeenschap, want ook daar zijn voor mensen met een beperking nog veel drempels te overwinnen.

Behoefteonderzoek

Het zakboek ‘iedereen heeft wat, wat heb jij?’ is ontwikkeld op basis van gegevens uit een door COC Nederland gehouden behoefteonderzoek onder homoseksuelen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Naast een overzicht van de resultaten van dit onderzoek, bevat deze publicatie interviews die de wensen en behoeften van de betrokken groep dicht op de huid illustreren en tastbaar maken. Afrondend worden duidelijke conclusies getrokken en wordt een voorzet gegeven voor het verbeteren van de positie van homoseksuelen met een li-chamelijke of verstandelijke beperking.

Paneldiscussie

Daarover wordt na de aanbieding van het zakboek een paneldiscussie gehouden met het COC, de CGR en direct betrokken medewerkers van hulporganisaties en politici.

Afgesloten wordt met een borrel voor het napraten over de gevoerde discussie, het persoonlijk uitwisselen van ervaringen en het opbouwen of verder versterken van de onderlinge netwerken en contacten.

Wybren Bakker, voorzitter COC Nederland:

‘Twee keer een minderheid zijn, is niet dubbel zielig. Maar als homo- of biseksueel met een beperking integre-ren en emanciperen op je eigen voorwaarden in een valide heteromaatschappij én in een valide homogemeen-schap is wel een dubbele uitdaging. Én een uitdaging voor het COC om met mensen uit deze groep aan de slag te gaan.

Daadwerkelijke belangenbehartiging

De groep is al meer zichtbaar dan in het verleden. Nu gaat het om daadwerkelijke belangenbehartiging. In dit zakboek staan de resultaten van het behoefteonderzoek onder de doelgroep dat het COC dit jaar gehouden heeft. Op basis daarvan kunnen prioriteiten gesteld en concrete plannen gemaakt gaan worden waar we de komende jaren mee aan de slag kunnen. En het zakboek bevat interviews met homo- en biseksuelen met een beperking. Persoonlijke verhalen die tastbaar maken waarom het nodig is om ons in te zetten voor deze behoef-ten en belangen.

Participe en

Meedoen is een belangrijk motto in het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet-Balkenende. Dat geldt ook voor het te voeren homo/lesbisch emancipatiebeleid. Dat vraagt om het stimuleren en tijdelijk ondersteunen van vooral kwetsbaren die hun positie in de samenleving willen verbeteren en dat onvoldoende op eigen kracht kunnen doen. Het is voor het COC een uitgemaakte zaak dat dit geld voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het COC zal zich voor deze groep inzetten en met hen concrete projecten gaan ontwikkelen en stimuleren.

In 2003 is de basis gelegd om verder te werken en echt een verschil te maken. Dit zakboek is daarvoor een handreiking. Aan de slag dus.’

Zie voor meer informatie www.coc.nl/handicap.