Volver a la vista general

La junta directiva del COC A'dam, obligada a dimitir

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) werd door de leden een motie van wantrouwen ingediend die meteen een vereiste tweederde meerderheid kreeg. Daarop besloot het bestuur onder leiding van voorzitter Hans Docter om meteen af te treden.

Zes weken

De reden voor de motie was onder andere het hoge financiële tekort dat COC Amsterdam de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Ook het sluiten van de horeca speelde een rol bij het indienen van de motie, maar was daarvoor niet de belangrijkste reden.

Nu het bestuur is afgetreden, wordt een standaardprocedure in gang gezet. Er is meteen een tijdelijk bestuur onder voorzitterschap van Astrid Visser gekozen dat zes weken aan zal blijven.

De taken van dit interim-bestuur zijn onder andere de mogelijkheden te onderzoeken om gedane zaken terug te draaien. Verder zal het interim-bestuur financiële expertise aanwenden om de huidige situatie helder te krijgen en zich bezig houden met lopende zaken zoals bijvoorbeeld de contacten met subsidieverstrekkers. Tenslotte moet het interim-bestuur op zoek gaan naar kandidaten die bereid zijn om een nieuw vast bestuur te vormen. Die kandidaat-bestuursleden zullen op de volgende ALV, die over zes weken gehouden wordt, aan de leden gepresenteerd worden.

Alle medewerking en steun

Het bestuur van COC Nederland volgt de ontwikkelingen in de grootste en oudste lidvereniging met grote belangstelling, maar ook op gepaste afstand – het gaat immers om een zelfstandige vereniging.

De motie van wantrouwen drukt de verontrusting én betrokkenheid van de leden van COC Amsterdam uit. Zeker dat laatste legt een belangrijke basis voor de toekomst. De besturen van COC Nederland en van de Albrechtstichting hebben alle medewerking en steun toegezegd aan het interim-bestuur van COC Amsterdam om de huidige problemen op te lossen en de vereniging weer financieel gezond te maken.

Verontruste leden

Er was al langer onvrede over de gang van zaken binnen COC Amsterdam. De afgelopen tijd is een financieel tekort ontstaan van ongeveer anderhalve ton, zo werd door het nu afgetreden bestuur tijdens de ALV duidelijk gemaakt. Het bestuur presenteerde een tekort van ruim 142 duizend euro, maar meldde dat dit nog niet alles was. Hoeveel het totale tekort precies is, is nog niet bekend en zal nu nader onderzocht gaan worden.

Eerder deze maand is door een verontruste groep leden een brief gestuurd naar het bestuur om aan te geven dat een deel van de leden het niet eens is met de besluiten die het bestuur de afgelopen tijd heeft genomen. Ook is er een oproep gedaan aan andere leden om tijdens de ALV van afgelopen donderdagavond ook daadwerkelijk de stem te laten horen. Woordvoerder Lot van Bemmel van de groep verontruste leden: ‘De zaal zat stampvol en we zijn enorm blij dat het is gelukt’.

Achterkamertjespolitiek

Van Bemmel: ‘We vinden dat het bestuur de ingrijpende beslissing om de horeca-activiteiten van COC Amsterdam te stoppen eerst aan de leden had moeten voorleggen. Het bestuur bedrijft achterkamertjespolitiek door te proberen om buiten de leden om deze beslissing erdoor te drukken. Ze voeren een zwalkend beleid, ze geven gebrekkige informatie aan hun leden en de vereniging verkeert momenteel in een zeer schimmige financiële positie’.

‘Wij vinden ook dat de slechte resultaten van de horeca van de afgelopen jaren eerder het gevolg zijn van mismanagement en een gebrek aan expertise dan van een teruglopende behoefte. Door dit alles hebben wij als leden het vertrouwen in ons bestuur volledig verloren’, aldus de woordvoerster van de groep verontruste leden.

Gezond maken organisatie

Het aftreden van het bestuur wil niet zeggen dat de besluiten die de afgelopen tijd zijn genomen, waaronder het horecabesluit, teruggedraaid zullen worden. Het financiële tekort bestaat immers nog steeds.

‘Het COC als belangenorganisatie is ontzettend belangrijk, ook in Amsterdam. Wij zijn dan ook heel blij dat het zo goed gaat op dit moment met juist die tak van het COC en dat moet ook vooral doorgang vinden’, zegt Van Bemmel, die nu optreedt als woordvoerder van het interim-bestuur.

‘Maar wij zijn tegelijkertijd van mening dat ons prachtige pand met al haar mogelijkheden een wezenlijk onderdeel vormt van onze vereniging. Het bieden van een veilige ontmoetingsplaats aan homo’s en lesbo’s en het creëren van een platform voor homocultuur is altijd een hele belangrijke doelstelling geweest van het COC Amsterdam en dat moet ook zo blijven’, vervolgt Van Bemmel.

‘Een rendabele exploitatie van ons gebouw behoort wel degelijk tot de mogelijkheden en we zullen er dan ook alles aan doen om te proberen het tij te keren. Het interim-bestuur zal nu zo snel mogelijk met alle betrokken partijen om de tafel moeten gaan zitten om met elkaar een oplossing te verzinnen. Zij zal de voorbereidingen treffen die nodig zijn om het nieuwe bestuur in een zo helder mogelijk situatie met haar werk te laten beginnen. Dat het niet gemakkelijk wordt staat wel vast, het nieuwe bestuur zal een zware taak krijgen’, aldus Van Bemmel.