Volver a la vista general

2006 año de organización e inversión

Na een lange periode waarin ingezet werd op bestrijding van discriminerende wetgeving, gevolgd door een periode waarin ingezet werd op gelijke rechten, lanceerde COC Nederland in januari 2006 haar nieuwe visie op de emancipatiestrijd. In de toekomst zal ook worden ingezet op sociale acceptatie, ofwel: ervoor zorgen dat inwoners van Nederland de in de wet vastgelegde normen ten aanzien van homoseksualiteit in eigendom zouden nemen. De wet kan wel bescherming bieden, maar als de maatschappij als geheel daar geen invulling aangeeft dan is de wet vooral een dode letter.

Bij grote delen van de achterban leefde en leeft het gevoel dat de homovijandigheid in de maatschappij aan het toenemen is, dat er druk staat op de sociale acceptatie van homoseksualiteit. Het COC heeft ervoor gekozen daar antwoorden op te formuleren. Dat vraagt echter een eigentijdse organisatie die vol in de maatschappij staat en haar rol met verve weet te vervullen. Meer dan ooit tevoren werd dan ook ingezet op zichtbaarheid.

Het jaar 2006 kan met recht worden gezien als het jaar van investeren en organiseren. Het heeft er echter ook toe geleid dat het jaar met een negatief resultaat is afgesloten. Over 2006 is het resultaat € 340.000 negatief waarvan ongeveer € 80.000 als opbrengsten in 2007 geboekt kunnen worden. De liquiditeitspositie van COC Nederland is onverminderd goed.

_Nieuwe accountant_
COC Nederland is overgestapt naar een nieuwe accountant (KPMG) die hogere eisen stelt aan de administratie. Doel is om ook in de toekomst aan de hoge eisen die door subsidiegevers aan een administratie worden gesteld binnen ruimte marges te kunnen blijven voldoen. Een consequentie is dat vakantiedagen welke per 31 december nog open stonden jegens werknemers voor het eerst zijn geactiveerd op de balans. Dit levert een eenmalige negatieve bijdrage van € 20.000 op aan het resultaat.

_Rationalisering projecten_
COC Nederland heeft alle projecten uit voorgaande bestuursperiodes nauwkeurig nagelopen op effectiviteit en efficiënte. Dat heeft er toe geleid dat onder ander het grote buitenlandproject TMF-NIS in samenspraak met betrokken ministerie opnieuw is gedefinieerd. Resultaat is dat het project later dan gepland op gang is gekomen waardoor omzet van 2006 naar 2007 is verschoven. Dit levert een negatief resultaat op van € 75.000 over 2006. Ook zijn er twee projecten vanwege de ingebouwde complexiteit en het achterwege blijven van direct maatschappelijk impact stopgezet. Dit levert een negatieve bijdrage op het resultaat van € 80.000.

_Kantoor_
Op kantoor is sprake geweest van een groot aantal wisselingen. Zo is er afscheid genomen van de directeur, manager projectbureau en administrateur. Alle drie de functies, die als kritische sleutelfuncties aan te merken zijn, bleken met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt zeer moeilijk in te vullen zijn. Ook op een aantal strategische plekken binnen projecten vielen gaten. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is besloten via interim oplossingen de opengevallen plekken in te vullen. Dit heeft geleid tot een extra negatief resultaat van € 100.000. Daar komt dan nog € 15.000 bij aan meerkosten voor de interim-oplossing waar de voorzitter en secretaris gedurende een half jaar de taken van de directeur hebben waargenomen en € 10.000 als kosten voor de in dat kader door COC Breda aangespannen rechtszaak.

_Overige kosten_
In 2006 is voor het eerst het grootste deel van de lidmaatschapsgelden overgeheveld aan de lidverenigingen om de basis van het COC te versterken. Dit heeft op federatieniveau geresulteerd in een forse teruggang van inkomsten. Hoewel begroot, is de flexibiliteit om tegenvallers op te vangen daarmee wel afgenomen. Door een aanzienlijk grotere inzet op het gebied van lobby en zichtbaarheid dan oorspronkelijk gepland, is er voor ruim € 40.000 minder productieve uren gemaakt. Ook dit drukt negatief op het resultaat.

_Liquiditeitspositie onverminderd goed_
Hoewel de liquiditeitspositie op 31 december 2006 ten opzichte van 31 december 2005 met € 400.000 is gedaald, is de liquiditeitspositie onverminderd goed te noemen. De daling is te wijten aan de bevoorschotting op het TMF-NIS-programma ter waarde van € 750.000 dat voor 2006 reeds in december 2005 werd ontvangen en voor 2007 pas in januari 2007 is ontvangen en derhalve geen onderdeel uitmaakt van jaarcijfers 2006.

Ook in 2007 blijft het COC krachtig verder bouwen aan haar fundament zodat de organisatie eind 2007 klaar is om niet alleen de politieke lobby en haar zichtbaarheid voort te blijven zetten, maar vooral met grotere maatschappelijke impact op grotere schaal vorm kan geven aan projecten die invulling geven aan de nieuwe visie van het COC: zorgen dat wat in de wet staat ten aanzien van gelijke rechten van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen, biseksuele en transgenders ook de door de maatschappij gedragen norm wordt.

Het jaarverslag hier is te downloaden (PDF-bestand, 2.5 MB).