Volver a la vista general

Gran número de solicitudes para el proyecto piloto de educación sobre diversidad sexual

get your boyfriend back

Ruim 250 basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hebben zich aangemeld om de komende twee jaar, met steun van het ministerie van OCW, op experimentele basis aan de slag te gaan met voorlichting over seksuele diversiteit.

Doel van de proef is het creëren van een veilig en tolerant schoolklimaat, ook voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren. Scholen konden zich afgelopen maanden aanmelden om aan het project deel te nemen. Het aantal scholen dat zich heeft aangemeld is groter dan de 140 beschikbare plaatsen. Komende weken wordt gekeken welke aanmeldingen scholen voldoen aan de voorwaarden. De scholen die geselecteerd zijn om aan de proef mee kunnen doen krijgen hierover binnenkort bericht.

Veel scholen besteden al aandacht aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Omdat een groot aantal scholen aangaf behoefte te hebben aan concrete handvatten om hier goed invulling aan te geven, besloot minister Marja van Bijsterveldt eerder tot de proef.

De 140 geselecteerde scholen gaan komende tijd aan de slag met een aantal methoden van bijvoorbeeld het COC, ContrariO en de GGD om zelf te ondervinden welke aanpak voor hen het meest geschikt is.

Volgens minister Van Bijsterveldt verdient iedereen op school een veilige plek: “Een school is een samenleving in het klein en bij uitstek een plek waar jongeren leren respect te hebben voor elkaars verschillen in religie, afkomst en seksuele voorkeur. Het is aan scholen zelf om te kijken welke aanpak het beste past bij hun school en hun leerlingen, zodat straks ook andere scholen daar hun voordeel mee kunnen doen.”

De projecten richten zich op groep 7 en groep 8 in het primair onderwijs, en op klas 1 en klas 2 in het voortgezet onderwijs. Naast aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit in de lessen, gaan de scholen ook activiteiten organiseren zoals debatten en rollenspelen, waarin leerlingen en docenten zich uitspreken tegen pesten en discriminatie. Ook zorgen de scholen voor voldoende nazorg op school, bijvoorbeeld in de vorm van een vertrouwenspersoon waar leerlingen met vragen over seksuele diversiteit terecht kunnen.

Voor de scholen die deelnemen aan de proef is ruim € 1.2 miljoen beschikbaar. De deelnemende scholen wisselen tijdens de proef kennis en ervaring uit. Daarnaast meet een onderzoeksbureau de effecten van de projecten.

Kerndoelen

De rijksoverheid bepaalt op hoofdlijnen welke stof leerlingen moeten beheersen aan het einde van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school. Deze hoofdlijnen zijn geformuleerd in de zogenaamde kerndoelen. Eerder besloot minister Van Bijsterveldt – op aandringen van de Tweede Kamer – de kerndoelen in het onderwijs aan te scherpen en daarbij scholen te verplichten meer aandacht te besteden aan seksuele diversiteit.

Scholen mogen zelf bepalen hoe ze aan de kerndoelen willen voldoen. Voor het verplicht stellen van aandacht voor seksuele diversiteit op scholen is een wijziging van deze kerndoelen nodig.

[Bron: Ministerie van OCW]

get your boyfriend back
zp8497586rq