Volver a la vista general

Versión revisada del método de enseñanza cristiana "Maravillosamente hecho

De christelijke lesmethode Wonderlijk gemaakt, gericht op seksuele vorming in het orthox-christelijk basisonderwijs, is herzien. Daarbij zegt producent Driestar Educatief in een bericht van het Reformatorisch Dagblad dat daarbij ook rekening is gehouden met kritiek van COC Nederland op de eerste versie. COC Nederland heeft bij Driestar Educatief een exemplaar van de herziene lesmethode aangevraagd om tot een goed oordeel daarover te kunnen komen.

In de nieuwe versie wordt ook aandacht besteed aan de thema’s biseksualiteit en genderindentiteit. Daarmee voldoet de herziene versie formeel aan het sinds 1 december 2012 geldende kerndoel seksuele diversiteit dat scholen verplicht voorlichting te geven over homo- en transseksualiteit.

Het onderdeel homoseksualiteit is in de herziene versie herschreven. Driestar Educatief-medewerker Kees Ritmeester zegt dat daarbij ook rekening is gehouden met de eind 2011 geuite kritiek van COC Nederland op de eerst versie.

Het COC had bijvoorbeeld kritiek op de passage ‘Gelukkig gaat het bij velen weer over’ over kinderen die merken dat ze homoseksuele gevoelend hebben. Die zin is nu geschrapt. “De opmerking dat die gevoelens vaak overgaan is achteraf gezien stigmatiserend en kan bij degene die ermee te maken heeft een verkeerd gevoel oproepen. We geven nu aan dat veel jongeren als ze ouder worden een poosje denken dat ze misschien ook verliefd worden op mensen van hetzelfde geslacht. Bij een aantal mensen gaat dat niet over”, zegt Ritmeester.

Verder vond het COC dat de lesmethode niet bijdroeg aan een veilig schooklimaat voor LHBT-leerlingen – terwijl ook veiligheid een kerndoel van het onderwijs is. Toenmalig minister Van Bijsterveldt van Onderwijs wees daar ook op in haar antwoorden op Kamervragen van GroenLinks over Wonderlijk gemaakt. Volgens Ritmeester ligt in de herziene versie het accent meer op de acceptatie van de homoseksuele jongere, om daarmee een veilig schoolklimaat te helpen bevorderen. Die houding behoort tot de kernpunten van het christelijk geloof, dat je er voor een ander bent, naar hem luistert.” Zeker op dit aspect zal het COC de herziene versie kritisch tegen het licht houden.

Op grond van reacties van ouders die vaststelden dat hun kinderen al in groep 7 of 8 wisten dat ze homoseksueel waren, is besloten om al in het lespakket het onderwerp homoseksualiteit op een voor deze leeftijdsgroep passende wijze aan de orde te laten komen.

Driestar Educatief beklemtoont dat het uitgangspunt van de lesmethode de orthodox-christelijke visie over huwelijk en seksualiteit ‘als Scheppingsgave van God’ blijft. De Bijbel biedt volgens de samenstellers van de lesmethode geen ruimte voor een relatie met iemand van gelijk geslacht en die boodschap wordt  in de lesmethode uitgedragen.

Nieuw is dat er ook aandacht is voor het feit dat er in christelijke kring verschillende opvattingen over homoseksualiteit bestaan. Volgens de samenstellers een logisch gevolg van de toegenomen openheid, waardoor kinderen al jong met diverse opvattingen in aanraking komen, in de familie, de buurt of via internet. “Dat is een gegeven waar we niet omheen kunnen.”

De nieuwe versie komt begin september op de markt. Driestar Educatief verwacht dat ongeveer 250 reformatorische, gereformeerde en protestant-christelijke scholen van de lesmethode gebruik gaan maken. COC Nederland heeft bij Driestar Educatief een exemplaar van de herziene lesmethode aangevraagd om tot een goed oordeel daarover te kunnen komen.

[Bron: Reformatorisch Dagblad – Illustratie: Wonderlijk gemaakt]

Zie ook: Reformatorisch Dagblad – Gesprek over homoseksualiteit vraagt veilig klimaat op basisschool