Terug naar overzicht

Kamer steunt transgenderwet

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer steunt de zogenaamde transgenderwet van staatssecretaris Teeven (Justitie), die het voor transgenders eenvoudiger maakt om hun geslachtsregistratie te wijzigen. Dat bleek dinsdagavond tijdens een debat in de Kamer.

COC Nederland pleit, samen met Transgender Netwerk Nederland (TNN) al jaren voor een dergelijke wet. “Dit is een mooi resultaat van de jarenlange inzet van COC en TNN”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “Maar het is bovenal een overwinning voor transgenders in Nederland, die straks veel eenvoudiger hun geslachtsregistratie kunnen laten wijzigen.”

Momenteel vereist de wet voor een wijziging van de geslachtsregistratie nog onherstelbare onvruchtbaarheid en toestemming van de rechter. Aan die vereisten komt met de nieuwe wet een einde.

COC en TNN riepen de Kamer de afgelopen week op om het wetsvoorstel op een aantal punten te verbeteren. Vrijwel al deze punten werden door Kamerleden aan de orde gesteld.

Zo stelden Pvda, SP, D66, CDA en GroenLinks vragen bij de voorgestelde minimumleeftijd voor wijziging van de geslachtsregistratie. COC en TNN willen dat die verlaagd wordt van 16 naar 12 jaar. De staatssecretaris is daar tegen. D66-Kamerlid Pia Dijkstra diende op dat punt een wijzigingsvoorstel in. Het is nog onduidelijk of dat voorstel op een meerderheid kan rekenen.

Ook vroegen diverse partijen of de kring van deskundigen verruimd kan worden. Volgens de wet kunnen nu slechts artsen de deskundigenverklaring afgeven die straks vereist is om de geslachtsregistratie te wijzigen. COC en TNN pleiten ervoor dat ook transgenderzorgoranisaties en maatschappelijk werkers de verklaring kunnen afgeven. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren diende op dit punt een wijzigingsvoorstel in.

Verder willen diverse fracties dat de regering de wet al over 3 jaar evalueert en dat dan gekeken wordt of een deskundigenverklaring nog wel nodig is of dat kan worden volstaan met een verzoek tot wijziging van de registratie bij de burgerlijke stand, zoals bijvoorbeeld in Argentinië het geval is.

De PVV is tegen het wetsvoorstel. Volgens de woordvoerder ligt identiteitsfraude op de loer en wordt geslachtsregistratie zo veel te subjectief. Het is ‘niet normaal’ als een man geboorteaangifte doet als moeder van een kind, aldus de PVV-woordvoerder. Opmerkelijk, omdat de PVV het Roze Stembusakkoord tekende, waarin dit wetsvoorstel is opgenomen. De SGP betoogt dat wetswijziging te zeer strijdt met de ‘natuurlijke ordening van de schepping’ en is daarom tegen het voorstel.

Staatssecretaris Teeven herhaalde tijdens het debat zijn toezegging dat hij vóór de zomer een onderzoeksvoorstel naar de Kamer stuurt voor de mogelijke afschaffing van verplichte geslachtsregistratie. In Australië en Nieuw-Zeeland is het mogelijk om het geslacht in officiële documenten onbepaald te laten. COC Nederland dringt er op aan om deze mogelijkheid ook in Nederland te creëren.

De Tweede Kamer stemt op dinsdag 9 april over het wetsvoorstel en de wijzigingsvoorstellen van D66 en GroenLinks. Daarna gaat het wetsvoorstel voor behandeling naar de Eerste Kamer.

[Bron: COC NL – Foto Tweede Kamer Debat Transgenderwet: COC NL/Philip Tijsma]

Het COC komt op voor LHBT-rechten. Steun jij het COC?