Terug naar overzicht

Moties LHBT-emancipatie - dinsdag 28 juni stemmingen

Tijdens het debat werden 13 moties ingediend. Die werden bijna allemaal door minister Van Bijsterveldt ontraden of overbodig verklaard omdat ze daar al toezeggingen of beleid op zou hebben gemaakt. Twee moties kunnen volgens de minister beter bij haar collega-vakminister Opstelten ingediend worden. Het COC is van mening dat een groot deel van de moties nu juist wél dringend noodzakelijk is.

KERNDOELEN – VERPLICHTE LHBT-VOORLICHTING

Daarover werd een motie ingediend door D66-Kamerleden Boris van der Ham en Pia Dijkstra, gesteund door GroenLinks, SP en PvdA. Het is onduidelijk of deze motie zal worden gesteund door VVD of PVV; deze partijen zijn doorslaggevend voor een meerderheid.

Het COC voert momenteel een in nationale internetpetitie over verplichte voorlichting op www.coc.nl.

WEIGERAMBTENAREN

Daarover werden twee moties ingediend. GL-Kamerlid Ineke van Gent diende – mede namens D66, SP en PvdA – een ondubbelzinnige motie in waar het kabinet gevraagd wordt direct een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaren door het advies van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) over te nemen. Deze motie werd door de minister afgeraden.

VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert diende een motie in waarin het kabinet gevraagd wordt naar het CGB-advies te kijken en hierover voor eind oktober a.s. met een standpunt te komen. Die motie vindt minister Van Bijsterveldt ‘niet nodig’ omdat ze de Kamer dit al toegezegd heeft.

Het COC dringt er bij de Kamerleden op aan dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het fenomeen weigerambtenaar.

MOTIE – VERGOEDING TRANSGENDERS SECUNDAIRE GESLACHTSAANPASSINGEN

Daarover werd door D66-Kamerleden Boris van der Ham en Pia Dijkstra een motie ingediend, mede namens GroenLinks.

Ook die motie werd door minister Van Bijsterveldt ontraden. Omstandig liet de minister weten de zorg van transgenders én van de indieners van de motie te begrijpen, te delen zelf. Maar vanwege de grote bezuinigingen op de zorg, acht de minister het ‘niet verdedigbaar’ dat er op dit punt een uitzondering wordt gemaakt.

Tijdens het debat kwam VVD’er Hennis-Plasschaert met een aanvullend voorstel om een subsidieregeling te maken om op die manier de kosten voor deze operaties voor transgenders te vergoeden. Ook daar voelde minister Van Bijsterveldt niet veel voor.

COC en TNN hebben de Kamerleden gevraagd voor deze motie te stemmen.

MOTIES WERKPROGRAMMA’S

In de het beleidsstuk van minister Van Bijsterveldt staan alleen de hoofdlijnen van het LHBT-beleid. Het COC dringt er op aan dat deze hoofdlijnen worden uitgewerkt in een werkprogramma per ministerie, waarin ook de wensen die het COC de afgelopen maanden namens de LHBT-beweging formuleerde, worden meegenomen.

Hierover werden moties ingediend door D66 en PvdA. De minister beschouwt deze moties als overbodig.

MOTIE BLOEDDONATIE HOMOSEKSUELE MANNEN

Deze motie werd ingediend door D66-Kamerlid Boris van der Ham – mede namens GroenLinks. In de motie wordt het kabinet opgeroepen in overleg te treden met bloedbank Sanquin om het beleid van de bloedbank zo te wijzigen dat niet risicogroepen uitgesloten worden, maar risicogedrag.

Minister Van Bijsterveldt noemde deze motie overbodig, omdat ze dit voornemen al heeft. Op grond van deze toezegging van de minister heeft D66 de motie ingetrokken.

OVERIGE MOTIES

De PvdA-moties over het anoniem doen van aangiften en veiligheid in de buurt werden door minister Van Bijsterveldt doorverwezen naar haar collega-minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

PVV-Kamerlid Joran van Klaveren diende een motie in waarin om erkenning wordt gevraagd voor het feit dat de islam de grootste belemmering vormt voor de vrouwen en LHBT-emancipatie. Minister Van Bijsterveldt ontraadt die motie als ‘weinig zinvol’. De minister wil in haar beleid ‘geen groepen wegzetten’ en vooral ook ‘recht doen aan de werkelijkheid’. Dan blijkt dat in alle delen van de samenleving nog werk te doen is als het gaat om vrouwen- en LHBT-emancipatie én dat in de meeste groepen – ook onder moslims – volop initiatieven ontwikkeld worden die de emancipatie bevorderen.

Er wordt dinsdag a.s. over de moties gestemd.