Terug naar overzicht

Oproep christelijke LHBT-organisaties: kerken spreek afkeuring uit Oegandese anti-homowet

Christelijke LHBT-organisaties in Nederland zijn ontzet over de Oegandese anti-homowet en roepen kerken op hun afkeuring daarover uit te spreken. De Oegandese anti-homowet zet namelijk de klok voor LHBT’ers in Oeganda jaren terug en brengt hen in levensbedreigende situaties.

Op maandag 24 februari jl. ondertekende president Yoweri Museveni van Oeganda een wet die het mogelijk maakt homoseksuele mannen en vrouwen levenslang op te sluiten als zij bij herhaling worden betrapt op het hebben van seks met iemand van hetzelfde geslacht.

Oproep aan de kerken

De nieuwe ‘antihomowet’ heeft niet tot stand kunnen komen zonder brede ondersteuning door vele kerken in Oeganda. Zij zijn daarbij gevoed door met name Amerikaanse evangelicale organisaties die jarenlang een naar nu blijkt desastreuze invloed hebben uitgeoefend in Oeganda. Homoseksualiteit is systematisch getypeerd als een ernstige zonde met diepingrijpende negatieve gevolgen voor de Afrikaanse cultuur en de moraal van de overwegend christelijke bevolking.

Deze ontwikkelingen en feiten vervullen de christelijke LHBT-organisaties LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre met grote schaamte. Zij veroordelen met kracht de handelwijze en houding van kerken en evangelicale organisaties die de nieuwe wetgeving mede hebben mogelijk gemaakt. De christelijke LHBT-organisaties doen een dringende oproep aan kerken en kerkelijke organisaties, zoals de rooms-katholieke bisschoppen van Oeganda inmiddels hebben gedaan, wereldwijd hun LHBT-broeders en –zusters in Oeganda een hart onder de riem te steken en de houding van de betreffende kerken en kerkelijke organisaties daar kritisch te bespreken. Zij verlangen een antwoord op de vraag hoe de kerken in Uganda kunnen verantwoorden dat hun opvattingen over homoseksualiteit uiteindelijk leiden tot uitsluiting, discriminatie en gevangenschap.

Wereldraad van Kerken

In het najaar van 2013 vond in Busan de Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken plaats. Tot grote vreugde van de daar aanwezige coalitie van LHBT-organisaties, mensenrechtenorganisaties en ontwikkelingsorganisaties, werd in de slotviering schuld beleden over het leed dat LHBT-mensen in de loop van de tijden door kerken is aangedaan. Tevens werden alle kerken nadrukkelijk opgeroepen om een veilige plek te zijn voor en te bieden aan alle mensen. Deze oproep werd gedaan in de context van thema’s als ‘gender’ en ‘human sexuality’. Beide werden benoemd als zaken van aandacht voor alle kerken die zijn verenigd in de Wereldraad.

Christelijke LHBT-organisaties in Nederland hebben grote waardering voor het werk dat nu al door vele lidkerken wordt gedaan om LHBT’ers te ondersteunen en een veilige plek te bieden. Desalniettemin roepen zij de kerken nu op ook hardop hun stem te laten horen tegen wat het Evangelie en de humaniteit weerspreekt. De wijze waarop LHBT-mensen in Uganda door de nieuwe wetgeving worden uitgesloten en gediscrimineerd, staat in geen enkele verhouding tot welk beroep op eigen culturele, religieuze en/of ethische waarden dan ook.
Nederlandse kerkenChristelijke LHBT-organisaties in Nederland roepen de Nederlandse lidkerken van de Wereldraad alsmede alle kerken die op 17 mei 2011 de Verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen ondertekenden nu op de consequenties van hun ondertekening te aanvaarden en hun stem te laten horen en publiek hun afkeuring uit te spreken over de ontwikkelingen binnen sommige kerken en kerkelijke organisaties in Oeganda.

Uitsluiting, discriminatie en criminalisering van mensen, louter op basis van hun seksuele oriëntatie is in flagrante tegenspraak met de waarden van samenleven en humaniteit die de kerken in naam van het Evangelie voorstaan. Dat geluid mag en moet op dit moment wereldwijd worden gehoord.

LCC Plus Organisaties

LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre zijn vijf christelijke LHBT-organisaties die zich hebben verenigd in de zogenaamde LCC Plus Organisaties terwille van de uitvoering van een vijftal met subsidie van het ministerie van OCW mogelijk gemaakte projecten.

Eén van die projecten ondersteunt vijf christelijke LHBT-organisaties in Centraal- en Oost-Europa, waarvan twee in Rusland. LHBT’ers daar verkeren in soortgelijke omstandigheden als in sommige Afrikaanse landen. Door middel van training van lokale groepen wordt gezocht naar wegen om de vaak moeizame dialoog met burgerlijke en kerkelijke overheden toch mogelijk te maken.

[Bron: LCC-Plus]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!