Terug naar overzicht

Rapporten beschrijven noodsituatie Iraakse LHBT’s

Twee recent verschenen rapporten beschrijven in detail de noodsituatie waarin Iraakse LHBT’s momenteel verkeren. De rapporten zijn opgesteld door de International Gay & Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), MADRE en de Organizations of Women’s Freedom in Iraq (OWFI).

De IGLHRC heeft de afgelopen twee jaar in samenwerking met Iraakse en internationale non-governementele organisaties (ngo’s) humanitaire steun verleend aan Iraakse LHBT’s. De bevindingen daarvan zijn uitgewerkt in twee deze week gepubliceerde rapporten: When Coming Out is a Death Sentece en We’re Here: Iraqi LGBT People’s Accounts of Violence and Rights Abuses. De publicaties illustreren het leed van en geweld tegen LHBT’s in Irak.

In We’re Here: Iraqi LGBT People’s Accounts of Violence and Rights Abuses vertellen vijf Iraakse LHBT’s hun eigen verhaal, over opgroeien in een door (burger)oorlog verscheurd land in een homo/transfobe omgeving. Voor alle vijf geldt dat ze te maken hebben gekregen met geweld en discriminatie vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit.

In When Coming Out is a Death Sentence plaatst deze persoonlijke verhalen in een context – als mensenrechtenschendingen waar de internationale gemeenschap op moet reageren door acties te ondernemen om de positie van Iraakse LHBT’s te verbeteren.

LHBT’s nemen van oudsher een marginale positie in de Iraakse samenleving in, met als gevolg geweld en discriminatie vanwege godsdienstige opvattingen over seksualiteit en gender –hetgeen leidt tot verstoting of zelfs moord om de eer van de familie te redden.

Door de instabiliteit in Irak is de positie van LHBT’s echter aanmerkelijk verslechterd door het ontbreken van een functionerende rechtsstaat of een maatschappelijk middenveld dat opvang en veiligheid kan bieden. In feite zijn LHBT’s vogelvrij zodra hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit bekend raakt, omdat de Iraakse overheid niet tegen het geweld en discriminatie van familieleden of islamitische milities optreedt. De enige hoop op veiligheid – vooral voor lesbische, biseksuele en transvrouwen – is onderdak vinden in een shelter of vluchten naar een veiliger deel van het land of het buitenland. Sinds de opkomst van Islamitische Staat (IS) is die vluchtweg via Iraaks Koerdistan echter geblokkeerd.

De IGLHRC roept de Iraakse overheid en de internationale gemeenschap daarom op om voor Iraakse LHBT’s veilige havens in hun eigen land in te richten en het voor hen mogelijk te maken om hun land veilig te kunnen verlaten.

[Bron/Illustratie: IGLHRC]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!