Terug naar overzicht

Veroordeling van geweld tegen LHBTI-persoon in Kameroen

[ENGLISH BELOW]
Veroordeling van geweld tegen LHBTI-persoon in Kameroen: een historische overwinning voor seksuele en genderminderheden.

Op 25 februari 2022 heeft de administratieve rechtbank van de hoofdstad Yaoundé de dader van een misdrijf, gepleegd uit transfobie, veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en uitbetaling van 650.000 frank cfa (omgerekend ongeveer € 1000). Deze kosten zijn ter vergoeding van de geleden materiële en morele schade door het slachtoffer.

Op 15 november 2021 werd Bijoux, een jonge intersekse vrouw uit Yaoundé, gewelddadig aangevallen. De aanval werd gefilmd en kort daarna werden deze grafische video’s breed gedeeld op sociale media en gingen ze viraal in Kameroen.

Het is voor het eerst dat een misdrijf uit homo-/transfobie wordt bestraft in Kameroen. Deze juridische overwinning werd mogelijk gemaakt door de moed en veerkracht van het slachtoffer, evenals de beschikbaarheid en professionaliteit van de lidorganisaties van de Plateforme Unity (landelijk LHBTI-platform). Ook de advocaten die deze organisaties op vrijwillige basis ondersteunen staan ​​centraal in het bijstaan van slachtoffers. In deze zaak volgde Michel Togue (advocaat bij de Kameroense Orde van Advocaten) de klacht van CAMFAIDS (Kameroens Federatie voor Aids, LHBTI-organisatie gevestigd in Yaoundé) om gerechtigheid te krijgen voor Bijoux.

Bijoux heeft financiële steun gekregen via het Lambert Lamba noodfonds, van waaruit haar kosten voor lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg werden gedekt, evenals de kosten in verband met juridische procedures. Dit nationale fonds is in 2021 opgericht als onderdeel van het Power of Pride programma in Kameroen. Met dit programma steunt het COC zeven LHBTI-organisaties in het land, waar artikel 347 van het Wetboek van Strafrecht homoseksualiteit strafbaar stelt met een maximum gevangenisstraf van vijf jaar.

We hopen dat deze juridische overwinning de weg vrijmaakt voor andere beslissingen ter bescherming van de LHBTI-gemeenschap, en dat dergelijke daden niet ongestraft blijven.

Bron: Nickel Rachid Liwandi, Kameroens Federatie voor Aids


Conviction of a transphobic perpetrator of violence in Cameroon: Historic Court Victory for Sexual and Gender Minorities

On February 25th 2022, the Administrative Court of the capital city Yaoundé sentenced the perpetrator of a transphobic crime with six months of imprisonment and the payment of 650.000 francs cfa (which converts to about €1.000), in compensation for the material and moral damage suffered by the victim.

On November 15th 2021, Bijoux, a young intersex woman from Yaoundé, suffered a violent assault. The assault was filmed and shortly after, these graphic videos were widely shared on social media and went viral in Cameroon.

This is the first time that a homo–/transphobic act of violence was punished in Cameroon. This legal victory was made possible by the courage and resilience of the victim, as well as the availability and professionalism of the member organizations of the Plateforme Unity (national LGBTI platform). The lawyers who support these organizations on a voluntary basis are also key in supporting victims. In this case, Michel Togue (lawyer at the Cameroon Bar Association) followed CAMFAIDS’ (Cameroonian Federation for Aids, LGBTI organization based in Yaoundé) complaint to obtain justice for Bijoux.

Bijoux has received financial support through the Lambert Lamba emergency fund, which covered her physical and mental health care costs following the assault, as well as costs related to legal proceedings. This national fund was set up in 2021 as part of the Power of Pride programme in Cameroon. Through this programme, COC supports seven LGBTI organizations in the country, where Article 347 of the Penal Code criminalizes homosexuality with a maximum sentence of five years imprisonment.

We hope that this legal victory will pave the way for other decisions protecting the LGBTI community, and that such acts will not remain unpunished.

Source: Nickel Rachid Liwandi, Cameroonian Foundation for Aids