Terug naar overzicht

Vlaanderen gaat genderidentiteit/expressie toevoegen aan discriminatieverbod

In Vlaanderen is binnenkort discriminatie op grond van genderidentiteit en genderexpressie bij wet verboden. Op 20 februari werd een wijziging van de anti-discriminatiewet om dit te regelen met nagenoeg algemene stemmen aangenomen door de commissie Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement

Over de wetswijziging moet nog in het Vlaams parlement gestemd worden, maar gelet op de grote steun in de parlementscommissie is de verwachting gerechtvaardigd dat het wetsvoorstel met een grote meerderheid in het parlement aangenomen zal worden.

“Een stap in de goede richting”, zegt Yves Aerts, coördinator van de Vlaamse LHBT-organisatie çavaria, verheugd. Aerts wijst er op dat een soortgelijk wetsvoorstel binnenkort ook in het Belgische parlement behandeld wordt.

In de Vlaamse parlementscommissie Gelijke Kansen werd het wetsvoorstel bijna unaniem aangenomen. Alleen Vlaams Belang en LDD onthielden zich van stemming.

De wetswijziging regelt verder ook dat non-discriminatiegrond ‘geslacht’ veranderd wordt in ‘gender’, leidt tot uitbreiding van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en geeft een nadere omschrijving van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse provincies.

COC Nederland en Transgender Netwerk Nederland (TNN) pleiten er voor om ook in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) genderidentiteit en genderexpressie expliciet als non-discriminatiegrond op te nemen.

[Bron: ZiZo – Illustratie: logo Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!