Anbi

COC Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en is geregistreerd onder nummer: 0041.63.849 (RSIN).

Strategisch kader:

De Algemene Vergadering van de COC Nederland – het hoogste orgaan van de federatie waarin de COC-verenigingen vertegenwoordigd zijn – stelt het Strategisch Kader vast. Dit beleidsstuk geeft richting aan het werk van het COC en bindt de activiteiten samen.

Meerjarenbegroting:

Op 25 november 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering de begroting 2018 en de financiële doorrekening voor de jaren 2019 tot en met 2022 van COC Nederland goedgekeurd. De basis voor de financiële doorrekening vanaf 2019 is de begroting voor het jaar 2018, rekening houdend met gewenste investeringen in dossiers, verwachte prijsstijgingen, looptijd van huidig gefinancierde projecten en doelstellingen voor fondsenwerving.

Jaarverslagen en jaarrekeningen:

Recente jaarverslagen en jaarrekeningen vindt u hier.

Beloningsbeleid:

Voor haar beloningsbeleid van directie en medewerkers volgt COC Nederland de cao “Welzijn en Zorg”. Het inkomen van de directie, welke is gepubliceerd in de jaarrekening, is veel lager dan het inkomen van een minister.
Bestuurders kunnen de door hun gemaakte kosten, mits redelijk en billijk, vergoed krijgen. De voorzitter ontvangt voor haar werkzaamheden een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte van het vacatiegeld is gepubliceerd in de jaarrekening.

COC Nederland neemt verder de volgende richtlijnen in acht:

  • SGFB Code Goed Bestuur
  • Richtlijn 650 en aanbeveling toepassing richtlijn 650 Kostentoerekening beheer en administratie
  • Regeling beloning directeuren van Goede Doelen
  • Richtlijn financieel beheer goede doelen
Kwaliteitsmanagementbeleid:

Voor informatie daarover klik HIER.

Brancheorganisaties:

COC Nederland is aangesloten bij Goede Doelen Nederland en bij de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers.