Op deze pagina vind u de jaarverslagen, jaarrekeningen, (meerjaren)begroting en statuten van COC Nederland.

Jaarverslag & Jaarrekening:

Publieksjaarverslagen van COC Nederland kun je downloaden door op de illustratie van het betreffende jaarverslag hieronder te klikken of de jaartallen eronder. De meest recente Jaarrekening 2021 is op 25 juni 2022 vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Vergadering, het hoogste orgaan van de federatie COC Nederland. Tevens werd decharge verleend aan het bestuur over het over het gevoerde beleid.

Oudere jaarverslagen:

  coc-nl-jaarverslag-2015 COC NL Jaarverslag 2014 COC jaarverslag 2012 COC NL Jaarverslag 2014 b

2021  –  2020  –  2019  –  2018 –  2017  –  2016  –  2015  –  2014  –  2013  –  2012  –  2011 + erratum  –  2010  –  2009  –  2008

Jaarrekeningen:

COC Jaarverslag 2010

2021  –  2020  –  2019  –  2018  –  2017  –  2016  –  2015  –  2014  –  2013  –  2012

Begroting en meerjarenbegroting:

Op 25 november 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering de begroting 2018 en de financiële doorrekening voor de jaren 2019 tot en met 2022 van COC Nederland goedgekeurd. De basis voor de financiële doorrekening vanaf 2019 is de begroting voor het jaar 2018, rekening houdend met gewenste investeringen in dossiers, verwachte prijsstijgingen, looptijd van huidig gefinancierde projecten en doelstellingen voor fondsenwerving.

Statuten:

De statuten van de federatie COC Nederland zijn voor het laatste gewijzigd in 2017. U vindt ze hieronder als PDF-document.

COC Nederland en haar dochterstichtingen zijn door de belastindienst aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen.

ANBI:

COC Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is geregistreerd onder nummer: 0041.63.849 (RSIN).

EGD:

COC Nederland is een Erkend Goed Doel.

Beloningsbeleid:

Voor haar beloningsbeleid van directie en medewerkers volgt COC Nederland de cao “Welzijn en Zorg”. Het inkomen van de directie, welke is gepubliceerd in de jaarrekening, is veel lager dan het inkomen van een minister.
Bestuurders kunnen de door hun gemaakte kosten, mits redelijk en billijk, vergoed krijgen. De voorzitter ontvangt voor haar werkzaamheden een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte van het vacatiegeld is gepubliceerd in de jaarrekening.

COC Nederland neemt verder de volgende richtlijnen in acht:

  • SGFB Code Goed Bestuur
  • Richtlijn 650 en aanbeveling toepassing richtlijn 650 Kostentoerekening beheer en administratie
  • Regeling beloning directeuren van Goede Doelen
  • Richtlijn financieel beheer goede doelen

Kwaliteitsmanagementbeleid:

Voor informatie daarover klik HIER.