Terug naar overzicht

VVD-Senaatsvoorzitter tegen weigerambtenaren

De Graaf is een overtuigd christen – op zijn 43ste deed hij belijdenis. ‘Wat voor mij ook belangrijk is, is mijn geloof’, zegt De Graaf. ‘Dat geeft mij houvast, troost en stimulans’.

Hij noemt zich ‘als liberaal wat links van het midden’ en ziet ‘geen tegenstelling tussen politiek en geloof’. Maar ook: ‘Religie mag wel een rol spelen, maar geen grote sturende’.

De Graaf haalt zijn moraal uit zijn godsdienstige overtuiging en uit zijn relaties met de medemens. ‘Dat individuele zoeken naar de kern van het bestaan en het verinnerlijken van je geloofsovertuiging, dat vormt je moraal’.

De Graaf krijgt in het interview ook de vraag waarom hij geen ruimte wil bieden aan ‘ambtenaren die vanuit hun geloof gewetensbezwaren hebben tegen het sluiten van homohuwelijken’.

‘Dat is een vereiste van de rechtstaat’, antwoordt De Graaf. ‘Als de wetgever heeft besloten dat mensen van gelijk geslacht kunnen trouwen, moet een ambtenaar die de eed heeft afgelegd op het uitvoeren daar wel gevolg aan geven’.

De Graaf zegt daar wel wat bij. ‘Als een homostel erin persisteert om getrouwd te willen worden door een ambtenaar die dat eigenlijk niet wil, moet dat in een goed gesprek duidelijk worden’. Maar volgens De Graaf ‘wil een homostel niet eens getrouwd worden door een ambtenaar die bezwaren heeft tegen homohuwelijken’.

Volgens De Graaf is het ‘een sterk theoretische discussie’, maar ‘als het echt niet anders kan, moet je ontslag nemen’. De Graaf verwijst daarbij naar de Belgische koning Boudewijn die ook voor twee dagen terugtrad omdat hij zijn handtekening niet kon zetten onder de Abortuswet.

Met deze opstelling keert de VVD’er zich tegen de opvattingen van de CDA-ministers Donner en Van Bijsterveldt die het kabinet voorstellen om ruimte te laten aan weigerambtenaren. De ministerraad heeft besloten de behandeling van deze brief uit te stellen tot na het herfstreces.