Terug naar overzicht

Minister: 'Voor de zomer duidelijkheid over bloeddonatie'

Bloeddonatie

Momenteel is het zo – in tegenstelling tot de indruk die premier Rutte heeft – dat homoseksuele mannen geen bloed mogen doneren. Dat beleid van de bloedbanken is volgens de Commissie Gelijke Behandeling wel discriminerend, maar wordt toegestaan vanwege het algemene belang voor de volksgezondheid om te kunnen beschikken over veilig donorbloed.

Verschillende partijen pleiten voor een systeem dat in verschillende andere landen al gehanteerd wordt, waarbij niet de seksuele gerichtheid, maar het seksuele gedrag van de donor beslissend is. Op Europees niveau wordt onderzocht of dit beleid algemeen geldend kan worden. Het kabinet heeft vorig jaar toegezegd het huidige Nederlandse beleid te zullen aanpassen aan mogelijk nieuwe Europese richtlijnen als het gaat om bloeddonatie.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra wilde weten wanneer de minister daarover informatie kan geven. Van Bijsterveldt heeft nu toegezegd dat de Tweede Kamer voor de zomer een brief krijgt over het te voeren beleid in ons land.

Kerndoelen

Vanaf 1 augustus a.s. wordt voorlichting over seksuele diversiteit opgenomen in de zogenaamde kerndoelen van het onderwijs en daarmee verplicht gesteld op alle scholen in Nederland.

Van Bijsterveldt wil scholen zoveel mogelijk vrijheid geven over de invulling van deze voorlichting, maar ze wijst er ook op dat het bieden van veiligheid en respect voor leerlingen en onderwijspersoneel ook een kerndoel is waar scholen zich aan te houden hebben.

De minister vertelde over de verplichte voorlichting ‘goede gesprekken’ te hebben gehad met vertegenwoordigers van het gereformeerd onderwijs. Na vragen van de SP beloofde de minister later nog terug te komen op lespakketen – zoals Wonderlijk Gemaakt – waarin homoseksualiteit mogelijk te negatief wordt voorgesteld.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra drong er bij de minister op aan de invoering van de verplichte voorlichting te laten monitoren door de Onderwijsinspectie. De minister deed echter enkel de toezegging dat de inspectie de komende jaren onderzoek doet naar de veiligheid op scholen en dat de resultaten van dat onderzoek ook naar de Tweede Kamer gestuurd zullen worden.

Multicultureel

De minister kreeg kritiek van PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch vanwege het besluit om de subsidie voor het bespreekbaar maken van homoseksualiteit onder migranten fors te verlagen. Volgens Marcouch is er nu juist meer aandacht nodig voor LHBT’s in de Turks/Marokkaanse groepen. ‘Die steken hun nek uit, maar de minister laat hen in de steek’, stelde Marcouch.

Van Bijsterveldt houdt desondanks voorlopig vast aan haar voornemen om deze subsidie met 70 procent te verlagen.

De minister was wel gevoelig voor het idee van PVV-Kamerlid Joram van Klaveren om te kijken naar de mogelijkheden voor een verklaring tegen homofoob geweld vanuit de islamitische gemeenschap. Een dergelijke verklaring – mede op initiatief van ondermeer het COC – is er sinds vorig jaar wel vanuit een groot deel van de christelijke gemeenschap.

Different

Op een vraag van VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes-Duindam over de affaire rond de ‘homotherapie’ van Different, liet minister Van Bijsterveldt weten dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) binnen twee maanden met een vervolgonderzoek komt.

Daarin moet duidelijk worden of Different de verbeteringen heeft doorgevoerd die de IGZ in de werkwijze en de aanpak van Different heeft vastgesteld.

Het vervolgonderzoek van de IGZ zal door het kabinet ook naar de Tweede Kamer gestuurd worden.

Voortrekkersrol

Minister Van Bijsterveldt sprak tijdens het overleg veelvuldig over de ‘voortrekkersrol’ die Nederland heeft binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties als het gaat om het bevorderen van LHBT-rechten.

Volgens de minister is op dat punt ‘nog een wereld te winnen’ en daar heeft ze zich de afgelopen tijd ook intensief voor ingezet door het sluiten van coalities met andere landen. Ondermeer om te komen tot een Europese roadmap voor LHBT-emancipatie.

Ontwikkelingssamenwerking

PVV-Kamerlid Joram van Klaveren opperde het idee om ontwikkelingshulp voor landen waar LHBT’s slecht behandelt worden, stop te zetten – een pressiemiddel dat ook is voorgesteld door de Britse premier David Cameron. Van Klaveren wil deze hulp gebruiken om een einde te maken aan discriminerende wetgeving in landen die ontwikkelingshulp van ons land krijgen.

Van Bijsterveldt sprak dit idee fel tegen. De minister vindt dat LHBT-discriminatie niet bestreden moet worden door te korten op ontwikkelingshulp, maar door ondersteuning te bieden aan LHBT-organiaties in die landen, zoals dat nu vorm krijgt in tal van projecten die mede in samenwerking met o.a. het COC opgezet zijn.

Sint Petersburg

Vanwege de anti-homowetgeving in Sint Petersburg, stelde PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch voor om de culturele relatie met deze Russische stad te bevriezen.

Na enige aarzeling deed de minister de toezegging met haar collega-minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken te gaan praten over het ‘opschalen’ van acties richting Sint Petersburg.