Terug naar overzicht

'Voor de zomer duidelijkheid over bloeddonatie'

Aanleiding voor de Kamervragen was een opmerking van premier Mark Rutte afgelopen dinsdag 13 maart week in het Vragenuur van de Tweede Kamer. De premier zei daarin dat zijn kabinet het mogelijk gemaakt had voor homoseksuele mannen om bloed te doneren.

Dat was nieuws, want feitelijk is dat niet juist en dus stelde D66-Kamerlid Pia Dijkstra een aantal Kamervragen.

Mede namens Emancipatieminister Van Bijsterveldt antwoordt minister Schippers dat de premier ‘een aantal onderwerpen genoemd’ heeft ‘waar dit kabinet met een open blik naar wil kijken’. Daarbij heeft de premier ‘ook bloeddonatie van mannen die seks hebben met mannen genoemd’. De reden hiervoor is volgens Schippers dat zij in overleg met haar collega-minister Van Bijsterveldt bekijkt ‘of het beleid met betrekking tot de donorselectiecriteria van bloeddonors met risicogedrag kan worden gewijzigd’.

Minister Scheppers maakt duidelijk de veiligheid van de ontvanger van donorbloed ‘altijd voorop’ staat. ‘Desondanks mogen donoren slechts met een heel goede reden worden uitgesloten van bloeddonatie’. Het selectiebeleid voor bloeddonatie is er volgens de minister ‘op gericht mensen uit te sluiten die risico’s hebben gelopen of lopen op bloedoverdraagbare aandoeningen’ en dat ‘betekent dat mannen die seks hebben gehad met mannen (MSM) uitgesloten worden van bloeddonatie’. De minister onderstreept dat dit beleid in lijn is met de Europese richtlijn voor bloeddonatie.

Het kabinet heeft echter wel toegezegd de mogelijkheid te onderzoeken om het ‘beleid met betrekking tot selectiecriteria van bloeddonors met risicogedrag te wijzigen’.

Minister Schippers wil dit onder meer doen naar aanleiding van een op handen zijnde resolutie van de Raad van Europa. ‘Deze resolutie over risicogedrag bij bloeddonoren zal naar verwachting in mei 2012 gereed zijn’.

Daarnaast zal de minister de Kamer ook ‘informeren over het onlangs gewijzigde beleid ten aanzien van bloeddonatie door MSM in het Verenigd Koninkrijk’. Daar mogen mannen van wie het laatste seksuele contact met mannen meer dan 12 maanden geleden was, nu bloed doneren.

‘Ik meen dat dit voor de doelgroep een betekenisloos en mogelijk kwetsend selectiecriterium is’, stelt minister Schippers.’Desondanks heb ik Sanquin gevraagd om te onderzoeken op basis van welke argumenten het Verenigd Koninkrijk het selectiebeleid heeft aangepast, en in hoeverre deze argumenten geldig zijn voor de Nederlandse situatie’.

Omdat pas als de inhoud van de resolutie van de Raad van Europa vaststaat, kan het kabinet een inschatting maken of een verandering in het beleid rondom bloeddonatie door MSM haalbaar is.

Minister Schippers verwacht de Kamer ‘voor het zomerreces’ over het kabinetsbesluit te kunenn informeren.