Terug naar overzicht

NGK – uitstel besluit homorelaties en kerkelijk ambt

De Nederlands Gereformeerde Kerken nemen voorlopig nog geen besluit over de vraag of gemeenteleden met een homoseksuele relatie ouderling of diaken kunnen worden. De commissie die antwoord op die vraag zou moeten geven, zal namelijk pas in het voorjaar van 2015 haar eindrapport kan afronden. De commissie publiceert al wel een tussenrapport met o.a. gespreksverslagen met homoseksuele en lesbische kerkleden en vertegenwoordigers van christelijke LHBT-organisaties.

Dat staat in de nieuwsbrief van de Landelijke Vergadering (LV) van het kerkgenootschap dat dit najaar in Zeewolde bijeenkomt.

De NGK stelden in 2011 een commissie in die een antwoord moet geven op de vraag ‘welke weg Gods Woord wijst inzake het roepen van gemeenteleden met een homoseksuele relatie tot het ambt van ouderling of diaken’. Deze commissie heeft nu laten weten dat haar eindrapport niet tijdig dit najaar voor de LV Zeewolde gereed is, maar pas voorjaar 2015 zal worden afgerond.

De commissie heeft meer tijd nodig om tot een met ‘fijngevoeligheid’ tot een ‘zorgvuldig’ antwoord op de onderzoeksvraag te komen. Daarnaast zijn de meningen in de commissie over het thema ‘homoseksualiteit’ verdeeld. Bovendien is het feit dat dit thema ook gevoelig ligt bij de vrijgemaakt-gereformeerden (GKV) een complicerende factor. De NGK streeft namelijk een hechtere samenwerking – gericht op een samengaan – met de GKV na.

Het moderamen (-bestuur van de LV) stelt daarom voor om de LV komend najaar voorlopig te sluiten en eind 2015 opnieuw bijeen te komen om specifiek het rapport over ambt & homoseksualiteit te behandelen.

Tussenrapport

De commissie heeft wel een tussenrapport gepubliceerd, waarin bericht wordt over het verrichte voorwerk. Daarin wordt verslag gedaan van een enquête onder NGK-gemeenten, van de gesprekken die zijn gevoerd met homoseksuele en lesbische kerkleden en van gesprekken met christelijke LHBT-organisaties. Daaronder Stichting Onze Weg, RefoAnders, ContrariO en het LKP – de landelijke koepelorganisaties van christelijke LHBT’s.

Het onderwerp homoseksualiteit en kerkelijk ambt werd actueel door een ‘principebesluit’ van de NGK-gemeente Utrecht in 2009 om kerkelijke ambten open te stellen voor gemeenteleden met een homoseksuele relatie. De regio’s (classes) van Alkmaan/Zaandam, Harderwijk en Kampen verzochten daarop de LV een uitspraak te doen over de vraag welke weg de Bijbel wijst.

Zie HIER voor een pdf-bestand van het Tussenrapport van de NGK-commissie Ambt & Homoseksualiteit.

[Bron/Illustratie: NGK]