Terug naar overzicht

D66-kritiek op aanpak Europese Commissie van Litouwse anti-LHBT-wetgeving

D66-Europarlementslid Sophie in ’t Veld heeft deze week scherpe kritiek geuit op de benadering van de Europese Commissie van de anti-LHBT-wetgeving in Litouwen. “De Commissie kiest een minimalistische en technocratische benadering”, constateert In ’t Veld, terwijl zij juist wil dat Eurocommissaris Frans Timmermans ‘de moed heeft het op te nemen tegen regeringen die Europese waarden schenden’.

Deze week debatteerde de Commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europese Parlement op initiatief van In ’t Veld over de Litouwse anti-LHBT-wet die ‘ter bescherming van minderjarigen propaganda’ van LHBT’s in de media verbiedt. Deze wet is al in 2010 aangenomen en is volgens Amnesty International, Human Rights Watch en ILGA-Europe in strijd met het EU-Handvest van de Grondrechten. De wetgeving is namelijk een aantasting van de fundamentele vrijheid van meningsuiting.

Voorafgaande aan het debat liet de Europese Commissie in antwoord op schriftelijke vragen van het Europees Parlement weten dat de Europese Commissie ‘binnen de grenzen van haar door Verdragen verleende bevoegdheden, zich zal inzetten om vooroordelen jegens en slachtoffervorming en discriminatie van LHBTI’s te bestrijden’. Om dat te bereiken heeft de Europese Commissie contact opgenomen met de Litouwse autoriteiten om na te gaan of de anti-LHBT-wetgeving ‘verenigbaar is met, onder meer, de reikwijdte van de afwijkingen op grond van artikel 3 van de Europese media-richtlijn (AVMD)’. Dit artikel stelt dat informatievoorziening ‘enkel mag worden beperkt om te voorkomen dat de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig wordt aangetast of om het aanzetten tot haat te verbieden’.

Op grond van deze antwoorden heeft In ’t Veld kritiek op de aanpak van de Europese Commissie. “De Commissie kiest een minimalistische en technocratische benadering van de situatie, door de Litouwse wet naast de Europese media-richtlijn te leggen”, stelt In ‘t Veld. Volgens haar gaat het hier echter ‘niet om het handhaven van mediawetten, maar om onze fundamentele Europese waarden die zijn vastgelegd in Artikel 2 van het EU-Verdrag en in het EU-Handvest van de Grondrechten’.

“De Commissie moet nu aantonen dat ze burgers beschermen als hun rechten geschonden worden door een nationale regering”, vindt In ‘t Veld. “We verwachten van Eurocommissaris Timmermans dat hij daad bij het woord voegt en opkomt voor de rechten en gelijkheid van alle Europeanen. Ik hoop dat hij de moed heeft het op te nemen tegen regeringen die de Europese waarden schenden.”

Volgens Vladimir Simonko, voorzitter van de Litouwse LHBT-organisatie LGL is de anti-LHBT-wet niet alleen in strijd met Europese wetgeving, maar ook in strijd met het gelijkheidsbeginsel vastgelegd in de Litouwse Grondwet. “Discriminatie op grond van onder meer seksuele gerichtheid en genderidentiteit, is onverenigbaar met de belangrijkste principes van een democratische samenleving. In deze moeilijke geopolitieke situatie moeten de Litouwse autoriteiten besluiten of ze staan voor de democratie of zich overgeven aan onwetendheid en censuur”, aldus Simonko.

[Bron: D66, LGL – Foto Sophie in ’t Veld: CC-Sebastiaan ter Burg]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!