Terug naar overzicht

Verdeeld advies ambt en homoseksualiteit

De studiecommissie ‘Ambt en homoseksualiteit’ heeft een verdeeld advies uitgebracht aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerden Kerken (NGK). De meerderheid van de commissie is van oordeel dat gemeenteleden met een gelijkgeslachtelijke relatie ‘in liefde en trouw’ ouderling of diaken moeten kunnen worden, terwijl de minderheid dat afwijst. De Landelijke Vergadering van de NGK buigt zich in november over het advies.

De studiecommissie werd in 2011 ingesteld door de Landelijke Vergadering. Aanleiding daarvoor was een besluit van de kerkenraad van Utrecht om de ambten van diaken en ouderling open te stellen voor geloofsgenoten met een duurzame gelijkgeslachtelijke relatie.

De commissie heeft met Ambt en Homoseksualiteit: een Bijbels verantwoord perspectief? een uitgebreid rapport uitgebracht – met het tussenrapport en de bijlagen meer dan 200 pagina’s. Voor het samenstellen daarvan zijn gesprekken gevoerd met lesbische, homo- en biseksuele christenen en vertegenwoordigers van christelijke LHBT-organisaties. Ook werd er een enquête gehouden onder NGK-gemeenten en een inventarisatie gemaakt van de opvattingen over homoseksualiteit van kerken in binnen- en buitenland.

Eensgezind van mening

De commissie is eensgezind van mening dat homoseksualiteit een gevolg is van de door de zondeval in de schepping gekomen gebrokenheid. Dat laat volgens de commissie echter onverlet dat ook ‘homoseksuele broeders en zusters beelddragers Gods en geliefden in Christus’ zijn en daarom in de christelijke gemeente onbekommerd voor hun seksuele geaardheid moeten kunnen uitkomen en daar een veilige plek moeten vinden.

De commissie is ook unaniem van mening dat homoseksuele contacten in de Bijbel ‘uiterst negatief’ beoordeeld worden. Maar doordat binnen de commissie verschillend gedacht wordt over de vertaalslag daarvan naar onze tijd en cultuur, komt zij niet tot een eensluidend antwoord op de vraag of er ruimte is voor gelijkgeslachtelijke relaties in liefde en trouw.

Verdeeld in advies

De meerderheid van de commissie vindt dat ‘Gods tegemoetkomendheid en barmhartigheid’ daar wel ruimte voor biedt, als er sprake is van ‘een duurzame en geordende homoseksuele relatie in liefde en trouw’. Van daaruit zien deze commissieleden dan ook geen beletsel om gemeenteleden met een dergelijke relatie te roepen tot het ambt van ouderling en diaken, indien zij aan de Bijbelse vereisten daarvoor (voor zover op hen van toepassing) voldoen.

De minderheid van de commissie is echter van oordeel dat de Bijbel ten principale geen ruimte biedt voor gelijkgeslachtelijke relaties. Wel kan een dergelijke relatie ‘onder omstandigheden vanwege de gebrokenheid en onvolkomenheid van het menselijk bestaan’ worden gedoogd. Daarbij moeten betrokkenen echter uitdrukkelijk worden gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid inzake deelname aan het avondmaal.

Besluit en uitvoering

De Landelijke Vergadering van de NGK buigt zich in november over het advies. Voorafgaande daaraan wordt een besloten bezinningsdag gehouden.

De studiecommissie legt aan de Landelijke Vergadering twee vragen voor. Ten eerste dient er een principieel besluit genomen te worden op de vraag of geloofsgenoten met een duurzame gelijkgeslachtelijke relatie toegelaten worden tot de ambten van diaken en ouderling. Als het antwoord op die vraag bevestigend is, dan dient er vervolgens beslist te worden of dit besluit ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. De commissie geeft argumenten om dat nog niet te doen, bijvoorbeeld omdat uitvoering van dit besluit tot verdeeldheid binnen het kerkgenootschap kan leiden en ook negatieve invloed kan hebben op de samenwerking met andere kerkgenootschappen, zoals de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Gereformeerden Kerken Vrijgemaakt (GKV). Die kerkgenootschappen wijzen relaties van paren van gelijk geslacht namelijk af.

De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan na een scheuring binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV). De NGK heeft iets meer dan 30.000 leden. De grootste plaatselijke gemeenten bevinden zich in Kampen, Bunschoten-Spakenburg en Wezep. Vrouwen worden toegelaten tot alle ambten, sinds 2011 ook als predikant. Een typisch kenmerk van de NGK is dat de gemeenten meer vrijheid hebben dan in veel andere gereformeerde kerkgenootschappen. In plaats van synodes zijn er landelijke en regionale vergaderingen, die minder mogelijkheden hebben om besluiten op te leggen aan de plaatselijke gemeenten. Hierdoor is de NGK een vrij diverse groep kerken, met naast reformatorische ook evangelische invloeden. Bekende leden zijn voormalig EO-directeur Ad de Boer, voormalig CU-senator Egbert Schuurman, voormalig staatssecretaris Tineke Huizinga (CU) en voormalig minister Bert de Vries (CDA).

[Bron: NGK]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!