Terug naar overzicht

Actie voor inzegening huwelijk paren van gelijk geslacht in PKN

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) gaat samen met het LKP – de koepelorganisatie van de christelijke LHTB-beweging – en de predikantenbeweging Op Goed Gerucht (OGG) actie voeren voor gelijkstelling in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) van huwelijken van paren van gelijk geslacht aan de huwelijken van m/v-paren.

Kerkorde

Het huwelijk van paren van gelijk geslacht blijft een lastig onderwerp binnen de PKN omdat bepaalde delen van de kerk – m.n. de Gereformeerde Bond – hier nog moeite mee hebben. Om daaraan tegemoet te komen, is het verschil in zegenen en inzegenen gecreëerd.

Volgens de protestantse Kerkorde kan een relatie tussen twee mensen van een ander geslacht worden ingezegend als het huwelijk op het stadhuis voor de wet is voltrokken, terwijl zo’n zelfde huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht slechts kan worden gezegend. Het verschil mag klein lijken – de kerkelijke rituelen zijn in de praktijk precies gelijk, enkel de terminologie is anders – maar het betekent dat er formeel onderscheid wordt gemaakt.

Gelijkwaardigheid

VVP, LKP en OGG zien daarom graag dat de generale synode, het hoogste overlegorgaan van de Protestantse Kerk, zich over dit onderwerp gaat buigen en de bepaling in de Kerkorde gaat wijzigen. Die is zo vastgesteld in 2004 voorafgaande aan de vorming van de PKN om de behoudende Gereformeerde Bond binnenboord te houden. “Na tien jaar is het wel weer tijd om het erover te hebben”, meent Erik Jan Tillema van de VVP. “Er wordt verschil gemaakt waar het niet hoort. Dat doet mensen pijn.”

Daarom roepen de drie organisaties hun achterban op om de kwestie via de eigen kerkenraad aan te kaarten in hun classis (kerkregio). Deze classis kan het onderwerp vervolgens agenderen op de synode.

“Hoe meer classes hier over spreken, hoe breder de discussie wordt gevoerd”, aldus Tillema. “Het is goed als de gehele kerk hier weer naar gaat kijken en hopelijk resulteert dat in gelijkwaardigheid van de huwelijksvormen.”

Het initiatief volgt op een individuele actie van de vrijzinnige dominee Klaas Douwes die via zijn kerkenraad van de Apeldoornse Regentessekerk het onderwerp al op de agenda van de classis Apeldoorn heeft laten zetten. VVP, LKP en OGG menen dat dit navolging verdient.

Reacties

Predikante Karin van den Broeke, preses van de generale synode, ziet geen aanleiding om het onderwerp op de agenda te zetten. “We weten dat hierover verschillend gedacht wordt in de kerk. Als vanuit classes of synode het verzoek komt om dit gesprek te heropenen, dan zullen we dit doen.”

Voorzitter Arjen Mensink van de Gereformeerde Bond verwacht dat heropening van de discussie weinig zal opleveren. “Dit is een principekwestie”, zegt hij. Het compromis in de Kerkorde over de inzegening van huwelijken van paren van gelijk geslacht is voor de Gereformeerd Bond een ‘pijnpunt’ geweest bij de vorming van de PKN en dat is het volgens Mensink nog steeds. “Een gesprek hierover zal moeizaam verlopen”.

Ook het Reformatorisch Dagblad heeft al een duit in het zakje gedaan. In een hoofdredactioneel commentaar worden VVP, LKP en OGG ervan beticht dat ze met hun voorstel ‘de verdeeldheid in de kerk aanwakkeren’, terwijl de PKN wel ‘andere zaken aan haar hoofd heeft’.

[Bron: VVP & Trouw – Illustratie: The Wedding Couple, Thalys-Miller – CC-Mike Licht]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!