Terug naar overzicht

Nieuw LHBTI-emancipatiebeleid is ambitieus, maar nog weinig concreet

Het nieuwe LHBTI-emancipatiebeleid van minister Dijkgraaf is ambitieus. Op het gebied van onder meer veiligheid, onderwijs en wetgeving ontbreken echter nog concrete maatregelen. Het COC roept het kabinet op om haast te maken met uitvoering van het Regenboog Stembusakkoord.

‘We zijn blij met de ambitie van de minister’, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Nu gaat het om doorpakken. Zorgen voor concrete maatregelen zodat LHBTI+ personen beter wettelijk beschermd worden en zich veiliger voelen op straat, op school en elders.’

Minister Dijkgraaf wil ‘een land waarin iedereen zichzelf kan zijn’, zo stelt hij in de Emancipatienota 2022-2025 die op vrijdag 18 november verscheen. Hij ziet het als taak van de regering om drempels weg te nemen en een ‘cultuurverandering’ teweeg te brengen.

De minister hecht aan een intersectionele aanpak van emancipatie, met oog voor de optelsom van ongelijke kansen waarmee bijvoorbeeld zwarte transvrouwen of oudere LHBTI+ personen te maken kunnen krijgen. Er is veel aandacht voor de positie van bi+ personen op de werkvloer en in de zorg, en voor de risico’s van artificiële intelligentie voor LHBTI+ gelijkheid. Het Regenbooggemeentebeleid, dat emancipatie op lokaal niveau stimuleert, wordt voortgezet.

Veel maatregelen uit COC’s Regenboog Stembusakkoord ontbreken echter in de nota. Dat akkoord werd in maart 2021 getekend door tien politieke partijen. Het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie bepaalt dat het Regenboogakkoord wordt uitgevoerd.

Er ontbreken echter veel beloofde maatregelen tegen geweld uit het Regenboogakkoord. Voor de Roze in Blauw teams bij de politie wordt, anders dan beloofd, nog altijd geen extra tijd en geld uitgetrokken. Dat betekent dat deze agenten de ondersteuning van de LHBTI+ gemeenschap in hun vrije tijd moeten doen. Er worden in heel Nederland slechts vier discriminatierechercheurs aangesteld voor de bestrijding van alle discriminatievormen. Ook komt er alleen een ‘inventarisatie’ van discriminatie op internet.  

Jaarlijks doen circa 2500 mensen melding of aangifte van geweld en discriminatie tegen LHBTI+ personen, terwijl er minder dan 10 daders worden veroordeeld.

In de nota ontbreken diverse maatregelen uit het Regenboogakkoord om acceptatie in het onderwijs te verbeteren. Zo is er nog altijd geen verbod op zogenaamde ‘identiteitsverklaringen’ waarmee religieuze scholen LHBTI+ personen afwijzen. De kerndoelen voor het onderwijs zijn nog niet aangescherpt om afwijzing door scholen te voorkomen.

Verder wordt in de nota weinig nieuwe wetgeving aangekondigd. Er komen wel diverse initiatieven uit de Tweede Kamer. Zo werken GroenLinks en ChristenUnie aan een wetsvoorstel om discriminerend geweld zwaarder te bestraffen. D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en PvdD schrijven een voorstel om zogenaamde ‘LHBTI+ genezing’ strafbaar te stellen.

Nederland staat momenteel op de dertiende plaats in Europa van landen die LHBTI+ mensenrechten goed geregeld hebben.     

In het Regenboogakkoord werd verder beloofd dat er wetgeving komt om meeroudergezinnen beter te beschermen. De Emancipatienota meldt dat een interdepartementale werkgroep momenteel in kaart brengt hoe meerouderschap – en gezag in toekomstige wet- en regelgeving kan worden geborgd. Voor de zomer van 2023 komt daarover meer duidelijkheid.

Bron: COC Nederland – Beeld: Minister Dijkgraaf van OCW en Emancipatie (foto: Rijksoverheid)